Thử Nghiệm Hàng Dệt May

QIMA cung cấp một loạt các dịch vụ đảm bảo chất lượng và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đánh giá hàng dệt may của bạn theo các tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu của thị trường đến của bạn.