Thanh Tra Kỹ Thuật

Dịch vụ Thanh Tra Kỹ Thuật của QIMA cung cấp sự đánh giá toàn diện về các hệ thống và quy trình của nhà máy để duy trì hoặc cải thiện các mức chất lượng.
Technical Audit | QIMA