Kiểm Nghiệm Trong Phòng Thí Nghiệm và Tính An Toàn của Đồ Chơi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng và kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm cho mọi phân loại đồ chơi và sản phẩm giải trí để giúp bạn đạt được sự tuân thủ quy định quốc tế. Tìm hiểu mạng lưới các phòng thí nghiệm được công nhận toàn cầu của chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo tính an toàn của sản phẩm và tiếp cận thị trường nhanh hơn bằng cách nào.