Thử Nghiệm Bao Bì Thực Phẩm và Hộp Đựng Thực Phẩm

QIMA cung cấp dịch vụ giám định và kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với hộp đựng thực phẩm và các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm theo một số tiêu chuẩn và quy định an toàn quốc tế.