Những lợi ích của QIMA

Kiểm soát chất lượng độc lập được thực hiện bởi các chuyên gia sản phẩm để bảo vệ quyền lợi kinh doanh của bạn.

Phạm vi toàn cầu ở khắp 85 quốc gia tại Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ.

Tốc độ và tính linh hoạt với một nhân viên kiểm định có mặt tại chỗ trong vòng 48 giờ; điều chỉnh hoặc hủy đến ngày trước kiểm tra.

Báo cáo kiểm tra cùng ngày được thiết kế riêng cho sản phẩm của bạn.

Quản lý chương trình trực tuyến đặt trước các hoạt động kiểm định, thực hiện thanh toán và tải về các báo cáo chi tiết.

Bảng thông tin tổng quan về chất lượng tùy chỉnh để xác định các xu hướng và đưa ra các quyết định có cân nhắc trong thời gian thực.